💪 Help Improve Coinranking
Coinbase Pro icon

FIDA to EUR market on Coinbase Pro

Price and trading volume data of the Bonfida (FIDA) to Euro (EUR) market on Coinbase Pro exchange.
Recommended

About FIDA/EUR

An overview of FIDA/EUR on Coinbase Pro exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.4681
Close price 0.4360 EUR
Market rank 13,084
Exchange Coinbase Pro
Base currency FIDA
Quote currency EUR

Volume statistics

Statistics of FIDA/EUR showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 2,832.36
24h base volume 6,050.20 FIDA
24h quote volume 2,637.89 EUR