OKCoin icon

UNI to USD market on OKCoin

Price and trading volume data of the Uniswap (UNI) to US Dollar (USD) market on OKCoin exchange.
Recommended

About UNI/USD

An overview of UNI/USD on OKCoin exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 26.87
Close price 26.85 USD
Market rank 6,908
Exchange OKCoin
Base currency UNI
Quote currency USD

Volume statistics

Statistics of UNI/USD showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 12,561.26
24h base volume 465.99 UNI
24h quote volume 12,553.87 USD