💪 Help Improve Coinranking
Huobi Global icon

ELA to BTC market on Huobi Global

Price and trading volume data of the Elastos (ELA) to Bitcoin (BTC) market on Huobi Global exchange.
Recommended

About ELA/BTC

An overview of ELA/BTC on Huobi Global exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.9893
Close price 0.0000417 BTC
Market rank 15,147
Exchange Huobi Global
Base currency ELA
Quote currency BTC

Volume statistics

Statistics of ELA/BTC showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 151.70
24h base volume -- ELA
24h quote volume 0.00640 BTC