LiteBit icon

BTC to EUR market on LiteBit

Price and trading volume data of the Bitcoin (BTC) to Euro (EUR) market on LiteBit exchange.
Recommended

About BTC/EUR

An overview of BTC/EUR on LiteBit exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 61,730.99
Close price 53,206.40 EUR
Market rank 2,002
Exchange LiteBit
Base currency BTC
Quote currency EUR

Volume statistics

Statistics of BTC/EUR showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 1.48 million
24h base volume 23.96 BTC
24h quote volume 1.27 million EUR