Coinranking API: simplest API for crypto prices
LiteBit icon

BTC to EUR market on LiteBit

Price and trading volume data of the Bitcoin (BTC) to Euro (EUR) market on LiteBit exchange.
Recommended

About BTC/EUR

An overview of BTC/EUR on LiteBit exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 48,133.40
Close price 41,062.40 EUR
Market rank 2,981
Exchange LiteBit
Base currency BTC
Quote currency EUR

Volume statistics

Statistics of BTC/EUR showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 594,061.31
24h base volume 12.34 BTC
24h quote volume 506,791.17 EUR