HitBTC icon

MIOTA to USD market on HitBTC

Price and trading volume data of the IOTA (MIOTA) to US Dollar (USD) market on HitBTC exchange.
Neutral

About MIOTA/USD

An overview of MIOTA/USD on HitBTC exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.7650
Close price 0.7651 USD
Market rank 16,534
Exchange HitBTC
Base currency MIOTA
Quote currency USD

Volume statistics

Statistics of MIOTA/USD showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 1.76 million
24h base volume 2.32 million MIOTA
24h quote volume 1.76 million USD