BitZeny (ZNY) icon

BitZeny (ZNY) markets by trading volume

All 60 BitZeny (ZNY) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets ZNY price 24u trade volume 24h volume
1 BTC/ZNY OpenLedger
$ 0.00428
$ 0
$ 0
$ 0.00428
2 ZNY/USDT TradeSatoshi
$ 0.02375
$ 0
$ 0
$ 0.02375
3 NRG/ZNY OpenLedger
$ 0.00697
$ 0
$ 0
$ 0.00697
4 ZNY/NRG OpenLedger
$ 0.00705
$ 0
$ 0
$ 0.00705
5 ZNY/LTC TradeSatoshi
$ 0.00142
$ 0
$ 0
$ 0.00142
6 ZNY/LOKI OpenLedger
$ 0.00198
$ 0
$ 0
$ 0.00198
7 LOKI/ZNY OpenLedger
$ 0.00181
$ 0
$ 0
$ 0.00181
8 ZNY/SMART OpenLedger
$ 0.000771
$ 0
$ 0
$ 0.000771
9 SMART/ZNY OpenLedger
$ 0.000771
$ 0
$ 0
$ 0.000771
10 LTC/ZNY OpenLedger
$ 0.01408
$ 0
$ 0
$ 0.01408
11 ZNY/LTC OpenLedger
$ 0.01409
$ 0
$ 0
$ 0.01409
12 SHND/ZNY OpenLedger
$ 0.00431
$ 0
$ 0
$ 0.00431
13 ZNY/SHND OpenLedger
$ 0.00432
$ 0
$ 0
$ 0.00432
14 ZNY/ETH TradeSatoshi
$ 0.000263
$ 0
$ 0
$ 0.000263
15 XSH/ZNY OpenLedger
$ 0.001148
$ 0
$ 0
$ 0.001148
16 ZNY/XSH OpenLedger
$ 0.001150
$ 0
$ 0
$ 0.001150
17 ETH/ZNY OpenLedger
$ 0.000546
$ 0
$ 0
$ 0.000546
18 ZNY/ETH OpenLedger
$ 0.000546
$ 0
$ 0
$ 0.000546
19 RVN/ZNY OpenLedger
$ 0.00200
$ 0
$ 0
$ 0.00200
20 ZNY/RVN OpenLedger
$ 0.00202
$ 0
$ 0
$ 0.00202
21 ZNY/USDT OpenLedger
$ 0.00193
$ 0
$ 0
$ 0.00193
22 USDT/ZNY OpenLedger
$ 0.00194
$ 0
$ 0
$ 0.00194
23 BCO/ZNY OpenLedger
$ 0.00594
$ 0
$ 0
$ 0.00594
24 ZNY/HTML OpenLedger
$ 0.00980
$ 0
$ 0
$ 0.00980
25 ZNY/BCO OpenLedger
$ 0.00595
$ 0
$ 0
$ 0.00595
26 HTML/ZNY OpenLedger
$ 0.00992
$ 0
$ 0
$ 0.00992
27 BTS/ZNY OpenLedger
$ 0.00154
$ 0
$ 0
$ 0.00154
28 ZNY/XP OpenLedger
$ 0.00573
$ 0
$ 0
$ 0.00573
29 ZNY/NEET OpenLedger
$ 0.000714
$ 0
$ 0
$ 0.000714
30 ZNY/BTC OpenLedger
$ 0.00195
$ 0
$ 0
$ 0.00195
31 ZNY/MONA OpenLedger
$ 0.00187
$ 0
$ 0
$ 0.00187
32 XP/ZNY OpenLedger
$ 0.00139
$ 0
$ 0
$ 0.00139
33 NEET/ZNY OpenLedger
$ 0.000946
$ 0
$ 0
$ 0.000946
34 MONA/ZNY OpenLedger
$ 0.00187
$ 0
$ 0
$ 0.00187
35 BTC/ZNY OpenLedger
$ 0.00195
$ 0
$ 0
$ 0.00195
36 ZNY/DOGE TradeSatoshi
$ 0.0000342
$ 0
$ 0
$ 0.0000342
37 ZNY/BTC TradeSatoshi
$ 0.000888
$ 0
$ 0
$ 0.000888
38 ZNY/BCO CryptoBridge
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
39 ZNY/XP CryptoBridge
$ 0.00771
$ 0
$ 0
$ 0.00771
40 ZNY/NEET CryptoBridge
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
41 BTC/ZNY CryptoBridge
$ 0.00897
$ 0
$ 0
$ 0.00897
42 ZNY/USDT CryptoBridge
$ 0.00235
$ 0
$ 0
$ 0.00235
43 HTML/ZNY CryptoBridge
$ 0.000789
$ 0
$ 0
$ 0.000789
44 NEET/ZNY CryptoBridge
$ 0.000487
$ 0
$ 0
$ 0.000487
45 ZNY/RVN CryptoBridge
$ 0.001186
$ 0
$ 0
$ 0.001186
46 XSH/ZNY CryptoBridge
$ 0.001148
$ 0
$ 0
$ 0.001148
47 SHND/ZNY CryptoBridge
$ 0.7453
$ 0
$ 0
$ 0.7453
48 ZNY/SMART CryptoBridge
$ 0.00304
$ 0
$ 0
$ 0.00304
49 BCO/ZNY CryptoBridge
$ 0.001143
$ 0
$ 0
$ 0.001143
50 XP/ZNY CryptoBridge
$ 0.00247
$ 0
$ 0
$ 0.00247
Markets 14
24u trade volume $ 1.36 million