BORA to KRW market on Coinone

Price and trading volume data of the BORA (BORA) to South Korean Won (KRW) market on Coinone exchange.
Recommended

About BORA/KRW

An overview of BORA/KRW on Coinone exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.1442
Close price 188.50 KRW
Market rank 9,934
Exchange Coinone
Base currency BORA
Quote currency KRW

Volume statistics

Statistics of BORA/KRW showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 7,091.05
24h base volume 49,179.95 BORA
24h quote volume 9.27 million KRW