OKCoin icon

BTC to USD market on OKCoin

Price and trading volume data of the Bitcoin (BTC) to US Dollar (USD) market on OKCoin exchange.
Recommended

About BTC/USD

An overview of BTC/USD on OKCoin exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 33,942.45
Close price 33,945.60 USD
Market rank 671
Exchange OKCoin
Base currency BTC
Quote currency USD

Volume statistics

Statistics of BTC/USD showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 6.69 million
24h base volume 198.73 BTC
24h quote volume 6.69 million USD