Kraken icon

BTC to USD market on Kraken

Price and trading volume data of the Bitcoin (BTC) to US Dollar (USD) market on Kraken exchange.
Recommended

About BTC/USD

An overview of BTC/USD on Kraken exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 42,930.40
Close price 42,930.40 USD
Market rank 73
Exchange Kraken
Base currency BTC
Quote currency USD

Volume statistics

Statistics of BTC/USD showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 89.03 million
24h base volume 2,073.72 BTC
24h quote volume 89.03 million USD