Coinranking API: simplest API for crypto prices
MERCATOX icon

EVX to BTC market on MERCATOX

Price and trading volume data of the Everex (EVX) to Bitcoin (BTC) market on MERCATOX exchange.
Neutral

About EVX/BTC

An overview of EVX/BTC on MERCATOX exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.3860
Close price 0.0000091 BTC
Market rank 17,109
Exchange MERCATOX
Base currency EVX
Quote currency BTC

Volume statistics

Statistics of EVX/BTC showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 6,329.74
24h base volume 16,316.74 EVX
24h quote volume 0.1497 BTC