ALGO to KRW market on Korbit

Price and trading volume data of the Algorand (ALGO) to South Korean Won (KRW) market on Korbit exchange.
Neutral

About ALGO/KRW

An overview of ALGO/KRW on Korbit exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.232
Close price 319.40 KRW
Market rank 29,904
Exchange Korbit
Base currency ALGO
Quote currency KRW

Volume statistics

Statistics of ALGO/KRW showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 124,106.41
24h base volume 534,601.98 ALGO
24h quote volume 170.75 million KRW