BORA to KRW market on Korbit

Price and trading volume data of the BORA (BORA) to South Korean Won (KRW) market on Korbit exchange.
Recommended

About BORA/KRW

An overview of BORA/KRW on Korbit exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.1568
Close price 207.50 KRW
Market rank 13,589
Exchange Korbit
Base currency BORA
Quote currency KRW

Volume statistics

Statistics of BORA/KRW showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 565.38
24h base volume 3,605.96 BORA
24h quote volume 748,236.30 KRW