SASHIMI to ETH market on Gate.io

Price and trading volume data of the Sashimi (SASHIMI) to Ethereum (ETH) market on Gate.io exchange.
Recommended

About SASHIMI/ETH

An overview of SASHIMI/ETH on Gate.io exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.00500
Close price 0.0000026 ETH
Market rank 11,184
Exchange Gate.io
Base currency SASHIMI
Quote currency ETH

Volume statistics

Statistics of SASHIMI/ETH showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 3,541.78
24h base volume 715,368.87 SASHIMI
24h quote volume 1.85 ETH