BORA to KRW market on Bithumb

Price and trading volume data of the BORA (BORA) to South Korean Won (KRW) market on Bithumb exchange.
Recommended

About BORA/KRW

An overview of BORA/KRW on Bithumb exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.145
Close price 190 KRW
Market rank 4,717
Exchange Bithumb
Base currency BORA
Quote currency KRW

Volume statistics

Statistics of BORA/KRW showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 141,231.70
24h base volume 967,620.05 BORA
24h quote volume 184.49 million KRW